مشاهده کد شبا مشاهده کد شبا

 

"جهت مشاهده كد شبا حساب هاي متمركز، حساب تسهيلات،كارت بانك مسكن و كارت تسهيلات مي توانيد از اين سرويس استفاده نماييد.
شناسه حساب بانکي ايران که به اختصار "شبا" ناميده مي شود،شماره اي است ۲۴ رقمي که يک حساب بانکي را به صورت منحصر به فرد در تمام نظام بانکي ايران مشخص مي کند ."

 

تاریخ ویرایش1398/10/1- 8:32