تضمین معاملات تضمین معاملات

به اطلاع مشتریان می رساند؛
مدتی است که بخش مسکن در کشور متاثر از دلایل گوناگون در حال رکود بوده، عواملی همچون فقدان تقاضای موثر و ضعف قدرت خریداران از یک سو و کمبود منابع اعتباری بانک ها به منظور تامین نیازهای خریداران از سوی دیگر این وضعیت را تشدید نموده است. در این راستا و به منظور کمک به خروج از وضعیت فعلی بانک مسکن ، طرح تضمین معاملات اقساطی خریداران و فروشندگان مسکن، بانک به منظور اطمنان طرفین قرارداد ، به عنوان یک راهکار جدید پیشنهاد کرده است .

در این روش بانک به منظور اطمینان طرفین قرارداد، ضمن قبول عاملیـت وصـول اقسـاط موضـوع قـرارداد بـه عنـوان ضامن نیز ایفاي نقش نموده، پرداخت اقساط ثمن معامله را تضمین مینماید. بدین منظور لازم است ابتدا بین خریـدار و فروشنده، مذاکرات و ملاقات هایی به منظور معامله واحد مسکونی و توافق در خصوص قیمت نقدي، قیمت فـروش اقساطی، شرایط معامله و ... محقق گردد و سپس ضمن مراجعه به بانک، نسـبت بـه ارائـه اسـناد و مـدارك مربـوط بـه ملک و مدارك مربوط به طرفین معامله اقـدام نماینـد . در ادامـه بانـک بـا بررسـی اسـناد و مـدارك، نسـبت بـه انجـام تشریفات مربوط به اعتبارسنجی مشتري و تهیه گزارش ارزیابی اقدام نموده، در صورتی کـه بـا بررسـی هـاي تکمیلـی مشخص شود که ملک مورد معامله، خریدار و ...، حائز شرایط مد نظر بانک میباشند، قراردادهاي مربوطـه فـی مـابین فروشنده واحد مسکونی، خریدار و بانک منعقد میگردد که بر اساس این قرارداد، خریدار تعهـد مـی نمایـد مطالبـات فروشنده بابت قیمت فروش اقساطی واحد مسکونی را به صورت اقساط به بانک پرداخت نموده، و بانـک نیـز متعاقبـاًوجوه دریافتی را در مواعد مشخصی به حساب فروشنده واریز نمایـد .

 اجرای طرح تضمین معاملات فروش اقساطی مسکن در حال حاضر در استان تهران صرفا در شعب منتخب شهر تهران شامل:
مستقل مرکزی، سعادت آباد، آیت اله کاشانی ، میرداماد، شهدا، یوسف آباد و کریم خان زند و در دیگر استان های کشور در هر استان صرفا در یک شعبه (شعبه مرکزی استان)
مزایای مهم طرح
الف- افزایش قدرت خرید خریداران مسکن بدون افزایش سقف مسکن و به طور کلی بدون نیاز به تسهیلات بانکی که در نتیجه آن امکان فروش واحدهای مسکونی فراهم خواهد شد.
ب- ترغیب فروشندگان به پیش فروش واحدهای در حال احداث و تامین مالی طرح های نیمه تمام بدون استفاده از منابع بانکی با این اطمینان که پس از تکمیل و آماده شدن اسناد و انتقال واحدها، امکان دریافت بخش عمده ای از ثمن معامله به شرح این طرح وجود خواهد داشت؛
ج- امکان شروع و افتتاح پروژه های جدید با توجه به فروش واحدهای در اختیار سازندگان
واحدهای مسکونی ؛
د- عدم خروج یکباره منابع از سوی بانک در مقایسه با تسهیلات اعطایی حتی در صورت عدم پرداخت بموقع اقساط از سوی خریداران؛
ه- امکان انجام فرآیند اعتبارسنجی و وجود اختیار برای بانک در خصوص پذیرش یا رد پیشنهاد خرید برخلاف رویه حاکم بر حساب های تعهدی ؛
و- تمرکز منابع مالی فروشندگان نزد بانک به دلیل عدم قطع ارتباط با بانک پس از انجام معامله؛
 
شرایط و ضوابط طرح تضمین معاملات (کلیات طرح)
1- قیمت فروش نقدی و فروش اقساطی واحدها با توافق طرفین (خریدار و فروشنده) تعیین و مشخص می گردد.
2- مبلغ قابل تضمین (میزان تعهدات قابل پذیرش از سوی بانک) با توجه به ارزش ملک، اعتبارسنجی مشتری و شرایط درآمدی متقاضی، توسط بانک تعیین می گردد. در حال حاضر مبلغ مذکور حداکثر تا 50% ارزش کارشناسی ملک و تاسقف 1.500.000.000 ریال و نیز مشروط به عدم تجاوز مبلغ اقساط ماهانه خریدار از 30.000.000 ریال خواهد بود.
3- مدت زمان تقسیط بر اساس توافق طرفین(خریدار و فروشنده) و حداکثر به مدت 50 ماه مشروط به عدم تجاوز آن از 3/4عمر مفید ساختمان و با در نظر گرفتن فهرست کنترل کیفیت ساختمان (مندرج در فرم گزارش ارزیابی)
4- بانک ضمن به رهن گرفتن ملک مورد معامله ، پرداخت اقساط خریداران واحدهای مسکونی را در مقاطع مشخص (پس از انعقاد قرارداد و ترهین پلاک) به صورت ماهیانه تضمین می نماید.
5- مبالغ اقساط به صورت ماهیانه توسط خریدار به بانک پرداخت می گردد و بانک واریز اقساط سررسید شده را در پایان ماه(پایان ماه سررسید اقساط) به حساب فروشنده، در ازای ترهین پلاک مورد معامله تضمین می نماید.
 
شرایط متقاضیان طرح
خریدار : برای قوانین موضوعه حائز شرایط انجام معامله بوده و علاوه بر آن دارای شرایط ذیل باشند:
- فاقد هر گونه برهی غیر جاری و چک برگشتی رفع سوئ اثر نشده نزد شبکه بانکی باشد.
تبصره :
در خصوص عدم وجود سابقه بدهی غیر جاری و چک برگشتی ، هر گونه استثنا و تبصره ای که به موجب بخشنامه های قبلی و یا احیانا آتی در اعطای تسهیلات و یا ارائه خدمات اعلام می گردد، در طرح تضمین معاملات اقساطی مسکن نافذ نبوده ، متقاضی استفاده از مزایای طرح الزاما باید فاقد بدهی غیر جاری و چک برگشتی باشد.
- طبق اعتبار سنجی انجام شده، حداقل رتبه اعتباری A را کسب نماید.
- توانایی پرداخت اقساط را داشته و در این خصوص توسط شعبه اطمینان کامل حاصل گردد. لازم است به نحوی از آنجا و با ارائه مستندات، برای شعبه محرز گردد که خالص درآمد بدهکار (پس از کسر سایر بدهی ها و تعهداتی که در طی دوره بازپرداخت سررسید می شوند) ، تکافوی ایفای تعهدات خریدار را می نماید.
 
مدارک مورد نیاز جهت تشکیل و تکمیل پرونده:
فرم درخواست انعقاد قرارداد طرح تضمین معاملات و تکمیل آن
تصویر تمامی صفحات شناسنامه خریدار و فروشنده
تصویر متن و ظهر کارت ملی خریدار و فروشنده
مدارک مربوط به تعیین درآمد خریدار
تصویر بیع نامه واحد مسکونی ( که بعد از تنظیم گزارش ارزیابی و اعتبارسنجی خریدار اخذ میگردد.)
 
توضیح :
در بیع نامه تنظیمی لازم است میزان تعهدات قابل پذیرش بانک و میزان اقساط پرداختی ماهانه خریدار به بانک، درج و قید گردد. بدین منظور ضروری ایت شعب بانک نسبت به کنترل درج موارد اعلامی به شرح فوق در بیع نامه تنظیمی واحد مسکونی ، اقدام نمایند.
8- تصاویر مدارک مربوط به ملک مورد معامله از قبیل سند مالکیت، پروانه ساختمان، پایان کار ساختمانی و ...
9- پاسخ استعلام های ماخذه از سامانه های بانک مسکن و بانک مرکزی ج.ا.ا (از قبیل شرکت مشاوره رتبه بندی ایران، تسهیلا بانکی ، چک برگشتی ، اشخاص مرتبط ، ذینفع واحد، اشخاص حقیقی و ... ) و همچنین پاسخ استعلام های ماخوذه از سازکان های ذیربط (از قبیل شهرداری ، ثبت اسناد و املاک ، اوقاف و .. ، در صورت لزوم و با رعایت ضوابط و مقررات اختصاصی هر یک از آنها)
10- گزارش ارزیابی مربوط اموال و املاک معرفی شده (مطابق با نمونه مطبوعاتی تسهیلات خرید خانه و مطابق با ضوابط و مقررات حاکم بر این نوع از تسهیلات ، تهیه و تنظیم می گردد.
11- اسناد حسابداری ذیربط و رسید پرداخت تمبر مالیاتی ، مابه التفاوت کارمزد ارزیابی ، حق بیمه وثایق و ...
12- تکمیل و ارسال فرم های x / 28 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
13- سایر مدارک مورد نیاز (حسب مورد)

 

 نمودار شماتیک گردش عملیات (ساعت گرد)
تضمین معاملات
 
تاریخ ویرایش1398/7/13- 9:28