ساختار سازمانی ساختار سازمانی

مدیر عامل و هیئت مدیره مدیریت امور اعتباری مدیریت امور مالی مدیریت امور حقوقی و وصول مطالبات مدیریت امور فناوری اطلاعات و ارتباطات مدیریت امور پشتیبانی و ساختمان اداره کل اعتبارات و تامین مالی اداره کل نظارت و ارزیابی اداره کل حسابرسی داخلی اداره کل حسابداری اداره کل نقدینگی و خزانه داری اداره کل مهندسی مالی و حسابداری مدیریت اداره کل حقوقی اداره کل پیگیری وصول مطالبات اداره کل بانکداری الکترونیک اداره کل فناوری اطلاعات اداره کل تجهیز و پشتیبانی اداره کل ساختمان مدیریت امور منابع انسانی اداره کل امور کارکنان اداره کل رفاه کارکنان اداره کل آموزش اداره کل امور مدیریت های شعب مدیریت امور طرح و برنامه اداره کل سازمان و روشها اداره کل برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد اداره کل مدیریت ریسک وتطبیق مدیریت امور حراست اداره کل بازاریابی اداره کل روابط عمومی اداره کل حفاظت فناوري اطلاعات و اسناد اداره کل حفاظت وامورایمنی اداره کل حفاظت پرسنلی مدیریت امور ارتباطات و حوزه مدیریت مدیریت امور استان ها و بازاریابی اداره کل حوزه مدیریت اداره کل بازرسی اداره کل مدیریت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اداره کل گزینش اداره کل امور بین الملل اداره کل بررسی های اقتصادی و توسعه محصول اداره کل مالی بانکداری الکترونیک اداره کل آمار واطلاعات

تاریخ ویرایش1399/8/20- 15:34